Anotácia projektu

Schopnosť analyzovať dáta, modelovať biologické procesy a rozumieť grafom a tabuľkám predstavuje veľmi dôležitú a užitočnú kompetenciu pre kvalifikované ozhodovanie. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) je v súčasnosti dopyt po rozšírení predmetov zameraných na prípravu experimentálnych záverečných prác a na kvalitnú prípravu študentov na interdisciplinárny výskum. Program biomedicínska fyzika sa vyučuje v spolupráci s Lekárskou fakultou (LF) UK a medzi fakultami existuje úzka spolupráca aj v oblasti výskumu a pri školení doktorandov. Preto je skvalitnenie výučby bioštatistiky v uvedených študijných programoch v záujme oboch fakúlt. Projekt navrhuje zmenu obsahu existujúcich predmetov a kurzov bioštatistiky na FMFI, zavedenie praktických cvičení a zlepšenie ich náväznosti na ostatné predmety študijného programu. Riešitelia plánujú zriadiť špecializovanú učebňu bioštatistiky vybavenú prezentačnou technikou, hardvérom a štatistickým softvérom. Ďalej vytvoria didaktické materiály, vzorové príklady a testy, ktoré budú zodpovedať reálnym potrebám študentov aj učiteľov v odbore biofyzika a biomedicínska fyzika. Materiály budú verejne prístupné na web-stránkach FMFI. Pre študentov a výskumných pracovníkov bude vytvorená možnosť konzultovania experimentálneho dizajnu, spracovania výsledkov a ich interpretácie do záverečných a odborných prác a publikácií, a to vrátane jazykovej korektúry uvedených textových pasáží. Definované výstupy projektu sú objektívne overiteľné a merateľné. Zavedenie nových a rozšírenie existujúcich bioštatistických predmetov, ktoré budú pri výučbe využívať moderný analytický softvér a novovytvorenú učebňu, priblíži výučbu potrebám biofyzikálneho a medicínskeho výskumu a klinickej praxe a zvýši počet článkov publikovaných v karentovaných časopisoch.

Ciele projektu

Súhrnným cieľom projektu je skvalitnenie vyučovania štatistickej analýzy biofyzikálnych a biomedicínskych dát na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania (VŠV) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) prostredníctvom zriadenia špecializovanej učebne a vytvorenia didaktických materiálov, ktoré budú zodpovedať krátkodobým aj dlhodobým potrebám študentov aj učiteľov v odbore biofyzika a biomedicínska fyzika.

  1. Vytvoriť podmienky pre praktickú výučbu štatistiky v študijných programoch Biofyzika a Biomedicínska fyzika zriadením špecializovanej učebne vybavenej prezentačnou technikou, hardvérom a štatistickým softvérom s kapacitou 20 študentov.
  2. Inovovať existujúce predmety „Spracovanie experimentálnych údajov“ a „Aplikácie matematickej štatistiky v medicíne“ v študijných programoch Biofyzika a Biomedicínska fyzika tak, aby prostredníctvom riešenia príkladov a vzorových úloh z praxe zvýšili u študentov znalosť princípov štatistického uvažovania, základných pojmov a metód, ako aj schopnosť interpretácie výsledkov a formulovania záverov odborných prác v slovenskom aj anglickom jazyku. Na dosiahnutie tohto cieľa budú vytvorené učebné materiály s príkladmi a vzorové riešené a komentované príklady.
  3. Sprístupniť študentom vytvorené učebné materiály, postupy a príklady pre praktické riešenie experimentálnych problémov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v základnom a klinickom medicínskom výskume, na web-stránkach FMFI UK. Odborná literatúra zakúpená v rámci projektu bude tiež sprístupnená študentom.
  4. Po úspešnej akreditácii študijného programu Biofyzika (študijný odbor 4.1.12. biofyzika) doktorandského štúdia na FMFI UK zabezpečiť výučbu predmetu „Metódy biofyzikálneho výskumu a kvantitatívna analýza dát“ a priebežne inovovať jeho sylaby podľa aktuálnych preferencií a potrieb doktorandov. Tieto sylaby, ako aj garant a gestori predmetu budú zverejnené na web-stránkach fakulty.
  5. Vytvoriť pre študentov časové a priestorové možnosti pre konzultovanie a) experimentálneho dizajnu a spracovania výsledkov záverečných prác pre študentov odborov biofyziky a biomedicínskej fyziky FMFI UK; b) interpretácie a diskusie analytických výstupov pri príprave odborných článkov; c) metodickej, výsledkovej a interpretačnej časti odborného textu v anglickom jazyku. Kontakt a konzultačné hodiny učiteľov budú zverejnené na web-stránkach FMFI a Lekárskej fakulty (LF) UK.
  6. V prípade dohody vedení FMFI a LF, bude ponúknutá možnosť edukácie v biomedicínskej štatistike aj pracovníkom teoretických a klinických pracovísk LF pôsobiacich v oblasti biofyzikálneho a medicínskeho výskumu. Tento cieľ bude realizovaný formou seminárov, kurzov, konzultácií a analýz dát prebiehajúcich projektov.
  7. Vytvoriť priestor pre ďalší profesijný rozvoj učiteľov podieľajúcich sa na realizácii projektu. K splneniu tohto cieľa prispeje absolvovanie kurzov a školení zameraných na pokročilé štatistické metódy a nákup odbornej literatúry.

 


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: