Riešiteľský kolektív

Doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. - KJFB FMFI UK

Absolvovala štúdium biofyziky a chemickej fyziky na FMFI UK a postgraduálne štúdium v odbore biochémia na LF UK. Pôsobí ako pedagóg na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky, vyučuje predmety súvisiace s experimentálnou vedeckou prácou: Spracovanie experimentálnych údajov na bakalárskom stupni, Experimentálne metódy biofyziky a lekárskej fyziky a Aplikácia štatistiky v medicíne na magisterskom stupni na FMFI a Bioštatistika na III. stupni VŠV na LF. Vedecky pôsobí v oblasti využitia biofyzikálnych prístupov pri štúdiu patologických stavov ako diabetes, kardiomyopatia, poruchy hemostázy a pri výskume nanočastíc pre cielený transport liečiv
a nukleových kyselín. Má dlhoročné skúsenosti s konzultovaním a analyzovaním experimentálnych a klinických dát; okrem publikovania výsledkov vlastného výskumu je spolu s kolegom Petrom Slezákom autorkou niekoľkých prác a učebných textov venovaných bioštatistike.
   
    Pozícia v projekte: vedúca projektu, učiteľka, konzultantka.
 
V rámci projektu sa bude venovať koordinácii aktivít týkajúcich sa výučby a konzultácií, tvorbe učebných materiálov a výučbe.

 

Prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. - KJFB FMFI UK

Vedúci oddelenia chemickej fyziky na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky, kde aj výskumne a pedagogicky pôsobí. V súčasnosti zastáva funkciu prvého prodekana a prodekana pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy na FMFI. Je skúseným pedagógom s dlhoročnou praxou, expertom v oblasti fyzikálnej chémie a modelovania biologických procesov na rôznej úrovni organizácie. Je autorom a spoluautorom množstva publikácií a úspešným zodpovedným riešiteľom viacerých slovenských

aj zahraničných grantov. 

    Pozícia v projekte: zástupca vedúceho projektu, koordinátor aktivít.

Bude sa venovať koordinácii aktivít týkajúcich sa výučby na LF, ako predstaviteľ vedenia FMFI bude komunikovať s vedením LF či už priamo, alebo spoločne so spoluriešiteľkou projektu, profesorkou Ďuračkovou. Ďalej bude riadiť činnosti súvisiace so zabezpečením učebných priestorov. V prípade záujmu organizačne zabezpečí výučbu štatistiky mimo pôdu FMFI.

 

Mgr. Peter Slezák, PhD. – LF UK

Absolvent študijného programu biomedicínska fyzika, v súčasnosti študent doktorandského štúdia na LF. Ako pedagóg sa rovnocenne podieľa na výučbe predmetu Bioštatistika na III. stupni VŠV na LF. Vedecky je orientovaný na vplyv sociálneho stresu na rozvoj hypertenzie v experimentálnych modeloch. Okrem odborne zameraných príspevkov je autorom alebo spoluautorom niekoľkých prác a učebných textov venovaných bioštatistike. Spolu s doc. Waczulíkovou pôsobí ako konzultant pre Lymfómovú skupinu Slovenska, Slovenskú rádiologickú spoločnosť a pre postgraduálnych študentov FMFI a LF UK. Je certifikovaným absolventom štyroch odborných kurzov  zameraných na štatistiku v lekárstve a pokročilé metódy štatistiky v programovom systéme STATISTICA.  
 

    Pozícia v projekte: učiteľ a konzultant.

Aktívne sa bude venovať výučbe, konzultovaniu výsledkov analýz a tvorbe nových učebných materiálov. V rámci projektu sa tiež bude venovať koordinácii aktivít súvisiacich so SW a HW vybavením učebne; v tejto súvislosti bude komunikovať s vedúcim výpočtového centra FMFI.

 

RNDr. Peter Kvasnička - FMFI UK

Absolvoval štúdium biofyziky a chemickej fyziky na FMFI UK. Má skúsenosti s výučbou predmetov Spracovanie experimentálnych údajov a Fyzikálne princípy diagnostiky a terapie. Je expertom v oblasti pravdepodobnosti a matematickej štatistiky.    
 

    Pozícia v projekte: učiteľ a konzultant.

Ďalej sa bude venovať tvorbe učebných materiálov pre I. stupeň VŠV a vnútornej oponentúre všetkých študijných materiálov vytvorených v rámci projektu.

 

Prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD. - ÚLCH LF UK

Vedúca Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie na LF, aktívne pedagogicky pôsobí vo výučbe predmetov lekárskej chémie v slovenskom aj anglickom jazyku. Je expertkou v problematike výskumu oxidačného stresu a jeho úlohy v patológii niektorých ochorení, o čom svedčí množstvo publikácií a úspešne realizovaných slovenských a zahraničných grantov. Odborne sa špecializuje možnosti ovplyvnenia oxidačného stresu prírodnými a syntetickými látkami a v širšom aspekte na možnosti uplatnenia biologicky účinných prírodných látok v medicíne. Vedecky dlhé roky spolupracuje s doc. Waczulíkovou v oblasti analýz experimentálnych a klinických dát z výskumu svojho tímu. Iniciovala vznik predmetu Bioštatistika na III. stupni VŠV na LF a zaslúžila sa o propagáciu tohto predmetu na ústavoch a klinických pracoviskách LF.    

    Pozícia v projekte: garantka a koordinátorka študijných aktivít.

V rámci predkladaného projektu bude koordinovať aktivity týkajúce sa štatistického vzdelávania pregraduálnych študentov medzifakultného študijného programu Biomedicínska fyzika a postgraduálnych študentov na LF. Ďalej bude zapojená do editovania formálnej jazykovej stránky učebných textov pred ich publikovaním na webe. Z titulu svojej odbornosti a funkcie môže naďalej účinne pôsobiť v edukácii a propagácii tohto predmetu na pôde a aj mimo LF.

 

PaedDr. Ladislav Erdélyi - FMFI UK

Pôsobí na Katedre jazykovej prípravy FMFI a odborne sa venuje tvorbe učebných textov a pomôcok pre špecifické potreby výučby angličtiny na FMFI, prekladateľstvu a editovaniu odborných textov z oblasti fyziky a matematiky.

    Pozícia v projekte: prekladateľ a editor.

Bude sa venovať jazykovým korektúram textov a analytických výstupov plánovaných pre publikovanie v anglickom jazyku.

 

Mgr. Marián Grman – doktorand KJFB FMFI UK

Absolvent študijného programu biomedicínska fyzika, v súčasnosti študent doktorandského štúdia na FMFI. Odborne sa venuje biofyzike iónových membránových kanálov.    

    Pozícia v projekte: realizátor a grafik

V rámci projektu sa bude venovať predovšetkým práci súvisiacej s didaktickou a prezentačnou stránkou učebných materiálov (tvorba obrázkov, grafická úprava textu atď.) a aktivitám spojeným s publikovaním učebných textov a príkladov na web stránkach FMFI.

 

Mgr. Zuzana Garaiová, PhD. - KJFB FMFI UK

Absolventka študijného programu biofyzika a chemická fyzika. Odborne sa venuje problematike nanočastíc.

    Pozícia v projekte: realizátorka a propagátorka

V projekte sa bude venovať administratívnej práci súvisiacej s tvorbou učebných materiálov a prezentácií v programe PowerPoint. Tiež sa bude venovať aktivitám spojeným s vybavením učebne didaktickými pomôckami a materiálom a propagácii výučby štatistiky.


Kontakt

Bio-med-stat

v prípade problémov/otázok nás neváhajte kontaktovať na: